P&C TAX

호주세금환급:: 페이슬립이 없을때? 국세청 전산 조회!

PNCTAX
2021.04.19 14:45 1,387 0

본문

안녕하세요. 호주 세금/연금 환급 전문 피앤씨텍스입니다.


세금신고를 하실 때마다 페이슬립 혹은 페이섬머리를 찾아보시는게 생각보다 많이 번거로운 일인데요,


하지만, 이제는 고용주가 페이슬립 및 페이섬머리를 보고하는 방법이 바뀌었다는 사실을 알고 계시나요?

물론 많은 분들이 이미 알고 계시는 사실일 수도 있지만, 혹시나 모르시고 계셨을 분들을 위해 다시한번 설명을 해보았습니다.


Single Touch Payroll(STP)에 대한 자세한 설명은 아래 블로그 링크를 통해서 확인부탁드려요~


감사합니다.


▶▶▶클릭!! 호주세금환급:: 페이슬립이 없을때? 국세청 전산 조회! ◀◀   


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax 

호주 오피스 07 3142 5244

호주모바일 0434 559 061

한국에서 070 4806 6621

홈페이지 www.pnctax.net

주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000

블로그 https://blog.naver.com/pnctax

페북 https://www.facebook.com/pnctax/

선브리즈번 https://bit.ly/2ZzAwgr     

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
PNCTAX 2022.06.08 225
PNCTAX 2022.06.24 26
PNCTAX 2022.06.22 65
PNCTAX 2022.06.17 164
PNCTAX 2022.06.15 94
PNCTAX 2022.06.10 119
PNCTAX 2022.06.06 227
PNCTAX 2022.06.03 134
PNCTAX 2022.05.30 127
PNCTAX 2022.05.25 180
PNCTAX 2022.05.20 176
PNCTAX 2022.05.16 179
PNCTAX 2022.05.11 234
PNCTAX 2022.05.06 240
PNCTAX 2022.05.04 258
PNCTAX 2022.04.29 218
PNCTAX 2022.04.27 183
PNCTAX 2022.04.22 168
PNCTAX 2022.04.22 169
PNCTAX 2022.04.11 303
PNCTAX 2022.04.08 272
PNCTAX 2022.04.06 348
PNCTAX 2022.04.01 319
PNCTAX 2022.03.30 262
PNCTAX 2022.03.23 428
PNCTAX 2022.03.18 324
PNCTAX 2022.03.16 412
PNCTAX 2022.03.11 522
PNCTAX 2022.03.09 387
PNCTAX 2022.03.07 366
PNCTAX 2022.03.02 449
PNCTAX 2022.02.25 489
PNCTAX 2022.02.23 427
PNCTAX 2022.02.18 451
PNCTAX 2022.02.16 492
PNCTAX 2022.02.11 463
PNCTAX 2022.02.09 479
PNCTAX 2022.02.04 516
PNCTAX 2022.02.01 451
PNCTAX 2022.01.27 463
PNCTAX 2022.01.24 412
PNCTAX 2022.01.20 455
PNCTAX 2022.01.18 488
PNCTAX 2022.01.16 496
PNCTAX 2022.01.13 474
PNCTAX 2022.01.11 496
PNCTAX 2022.01.07 492
PNCTAX 2022.01.06 755
PNCTAX 2021.11.29 718
PNCTAX 2021.11.26 663
PNCTAX 2021.11.26 670
PNCTAX 2021.11.25 648
PNCTAX 2021.11.25 646
PNCTAX 2021.10.28 693
PNCTAX 2021.07.26 1,773
PNCTAX 2021.07.22 1,242
PNCTAX 2021.07.12 1,738
PNCTAX 2021.06.30 1,617
PNCTAX 2021.05.12 1,656
PNCTAX 2021.05.10 1,624
PNCTAX 2021.05.05 1,632
PNCTAX 2021.04.29 1,875
PNCTAX 2021.04.19 1,388
PNCTAX 2021.04.13 1,258
PNCTAX 2021.03.23 1,570
PNCTAX 2021.03.16 1,593
PNCTAX 2021.03.08 1,529
PNCTAX 2021.03.02 1,339
PNCTAX 2021.02.23 1,493
PNCTAX 2021.02.22 1,304
PNCTAX 2021.02.08 1,729
PNCTAX 2021.02.04 1,441
PNCTAX 2021.01.25 1,454
PNCTAX 2021.01.19 1,709
PNCTAX 2021.01.18 1,508
PNCTAX 2021.01.15 1,555
PNCTAX 2021.01.04 2,004
PNCTAX 2020.12.02 2,475
PNCTAX 2020.10.26 2,655
PNCTAX 2020.10.02 2,063
PNCTAX 2020.08.31 3,037
PNCTAX 2020.08.20 2,510
PNCTAX 2020.08.19 2,824
PNCTAX 2020.08.18 2,167
PNCTAX 2020.08.17 2,713
PNCTAX 2020.08.13 2,231
PNCTAX 2020.08.12 2,282
PNCTAX 2020.08.11 1,835
PNCTAX 2020.07.28 2,388
PNCTAX 2020.07.25 2,111
PNCTAX 2020.07.14 2,825
PNCTAX 2020.07.03 3,279
PNCTAX 2020.07.03 3,123
PNCTAX 2020.06.25 3,105
PNCTAX 2020.06.24 2,547
PNCTAX 2020.06.22 3,039
PNCTAX 2020.06.10 3,038
PNCTAX 2020.04.29 3,427
PNCTAX 2020.04.19 4,867
PNCTAX 2020.04.18 3,347