P&C TAX

호주 워킹홀리데이 세법(세율) 다시 변경될 수 있습니다.

PNCTAX
2019.10.31 07:32 5,425 0

본문

1631e12c02c4a54981618ddc1a02a4e9_1572474587_2326.png
안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


어제 브리즈번 법원에서 호주 워킹홀리데이 바뀐 세법이 위헌이라는 결정을 내렸는데요. 이로 인해서 호주 워홀러 세법 또는 세율이 변경될 가능성이 높아지게 되었습니다. 자세한 내용은 하단 저희 블로그 글을 참고해주세요! 감사합니다.


호주 워홀비자 세법변경 관련 피앤씨텍스 블로그★

https://blog.naver.com/pnctax/221693701384 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax  


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
PNCTAX 2022.05.20 46
PNCTAX 2022.05.16 72
PNCTAX 2022.05.11 139
PNCTAX 2022.05.06 149
PNCTAX 2022.05.04 121
PNCTAX 2022.04.29 138
PNCTAX 2022.04.27 91
PNCTAX 2022.04.22 107
PNCTAX 2022.04.22 115
PNCTAX 2022.04.11 246
PNCTAX 2022.04.08 196
PNCTAX 2022.04.06 262
PNCTAX 2022.04.01 257
PNCTAX 2022.03.30 208
PNCTAX 2022.03.23 362
PNCTAX 2022.03.18 260
PNCTAX 2022.03.16 340
PNCTAX 2022.03.11 444
PNCTAX 2022.03.09 321
PNCTAX 2022.03.07 298
PNCTAX 2022.03.02 371
PNCTAX 2022.02.25 418
PNCTAX 2022.02.23 348
PNCTAX 2022.02.18 384
PNCTAX 2022.02.16 412
PNCTAX 2022.02.11 401
PNCTAX 2022.02.09 413
PNCTAX 2022.02.04 432
PNCTAX 2022.02.01 387
PNCTAX 2022.01.27 397
PNCTAX 2022.01.24 352
PNCTAX 2022.01.20 396
PNCTAX 2022.01.18 422
PNCTAX 2022.01.16 428
PNCTAX 2022.01.13 391
PNCTAX 2022.01.11 425
PNCTAX 2022.01.07 428
PNCTAX 2022.01.06 562
PNCTAX 2021.11.29 646
PNCTAX 2021.11.26 593
PNCTAX 2021.11.26 599
PNCTAX 2021.11.25 578
PNCTAX 2021.11.25 581
PNCTAX 2021.10.28 626
PNCTAX 2021.07.26 1,669
PNCTAX 2021.07.22 1,162
PNCTAX 2021.07.12 1,653
PNCTAX 2021.06.30 1,532
PNCTAX 2021.05.12 1,586
PNCTAX 2021.05.10 1,547
PNCTAX 2021.05.05 1,547
PNCTAX 2021.04.29 1,785
PNCTAX 2021.04.19 1,307
PNCTAX 2021.04.13 1,178
PNCTAX 2021.03.23 1,485
PNCTAX 2021.03.16 1,511
PNCTAX 2021.03.08 1,442
PNCTAX 2021.03.02 1,263
PNCTAX 2021.02.23 1,421
PNCTAX 2021.02.22 1,238
PNCTAX 2021.02.08 1,649
PNCTAX 2021.02.04 1,361
PNCTAX 2021.01.25 1,379
PNCTAX 2021.01.19 1,629
PNCTAX 2021.01.18 1,426
PNCTAX 2021.01.15 1,482
PNCTAX 2021.01.04 1,922
PNCTAX 2020.12.02 2,396
PNCTAX 2020.10.26 2,587
PNCTAX 2020.10.02 1,995
PNCTAX 2020.08.31 2,959
PNCTAX 2020.08.20 2,426
PNCTAX 2020.08.19 2,750
PNCTAX 2020.08.18 2,088
PNCTAX 2020.08.17 2,591
PNCTAX 2020.08.13 2,153
PNCTAX 2020.08.12 2,166
PNCTAX 2020.08.11 1,762
PNCTAX 2020.07.28 2,303
PNCTAX 2020.07.25 2,039
PNCTAX 2020.07.14 2,707
PNCTAX 2020.07.03 3,203
PNCTAX 2020.07.03 3,005
PNCTAX 2020.06.25 2,986
PNCTAX 2020.06.24 2,477
PNCTAX 2020.06.22 2,873
PNCTAX 2020.06.10 2,966
PNCTAX 2020.04.29 3,360
PNCTAX 2020.04.19 4,797
PNCTAX 2020.04.18 3,270
PNCTAX 2020.04.09 2,495
PNCTAX 2020.03.26 4,814
PNCTAX 2020.01.16 7,079
PNCTAX 2019.12.20 2,820
PNCTAX 2019.10.31 5,426
PNCTAX 2019.10.04 3,878
PNCTAX 2019.07.30 4,764
PNCTAX 2019.07.23 5,946
PNCTAX 2019.07.23 6,728
PNCTAX 2019.07.04 6,231