ECCQ

세계 간염의 날을 맞이하여 Sunnybank에서 스톨을 진행합니다.

ECCQ
2023.07.27 08:34 956 0

본문

안녕하세요.


2023년 세계 간염의 날을 맞이하여, Sunnybank에서 Stall을 진행합니다. 


???? 7월 28일 금요일
???? Sunnybank Plaza
Cnr Mains Road & McCullough St, Sunnybank QLD
???? 8:30 -5:30

36e36bc6eacd6c0501fd801560ac4d8a_1690414254_9709.png
 

많은 관심 부탁드립니다????


-
☎️ (07) 3844 9166
???? 0428 484 595
???? 카카오톡: koreaneccq
???? korean@eccq.com.au
???? 썬브리즈번 썬카페 ECCQ


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 215
ECCQ 2024.04.09 409
ECCQ 2024.03.21 466
ECCQ 2024.01.24 645
ECCQ 2024.01.22 731
ECCQ 2023.12.20 843
ECCQ 2023.12.15 801
ECCQ 2023.12.10 799
ECCQ 2023.11.22 801
ECCQ 2023.11.20 735
ECCQ 2023.11.02 814
ECCQ 2023.10.26 914
ECCQ 2023.10.09 986
ECCQ 2023.09.25 1,076
ECCQ 2023.09.20 985
ECCQ 2023.09.11 1,043
ECCQ 2023.08.23 1,048
ECCQ 2023.08.23 1,060
ECCQ 2023.08.21 959
ECCQ 2023.08.17 936
ECCQ 2023.08.14 907
ECCQ 2023.08.07 930
ECCQ 2023.07.27 957
ECCQ 2023.07.17 1,018
ECCQ 2023.07.12 1,067
ECCQ 2023.07.05 1,060
ECCQ 2023.06.26 1,125
ECCQ 2023.06.13 1,182
ECCQ 2023.06.12 1,302
ECCQ 2023.06.07 1,060
ECCQ 2023.05.25 1,102
ECCQ 2023.05.15 1,185
ECCQ 2023.05.15 1,336
ECCQ 2023.05.10 1,209
ECCQ 2023.04.24 1,321
ECCQ 2023.04.16 1,300
ECCQ 2023.03.15 1,536
ECCQ 2023.03.15 1,625
ECCQ 2023.03.01 1,540
ECCQ 2023.03.01 1,484