ECCQ

[BBV] 호주 이민자에게 끊이지 않는 건강 과제 - 만성 B형 간염

ECCQ
2023.08.23 10:49 1,059 0

본문


안녕하세요. 


브리즈번 날씨가 점점 포근해지고 있네요. 


저는 추위보단 더위를 좋아하기 때문에 기분 좋게 


차근차근 옷장 속에 고이 개어있던 여름 옷을 꺼내고 있는 중이랍니다. 오늘은 '호주 이민자에게 끊이지 않는 건강 과제 - 만성 B형 간염'


이라는 주제로 제작된 기사 내용의 요약본과 전체 내용을 나누어봅니다.394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754724_2827.png
394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754728_1542.png
 


* 아래의 디자인은 코리안 라이프에서 제작해주셨습니다* 


394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754732_8196.jpg
 

-
(07) 3844 9166
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 korean@eccq.com.au
 
#간염 #만성B형간염 #B형간염백신 #B형간염예방접종 #Fibroscan #hepatitisB #간탄력도검사 #bloodtest #피검사 #초음파검사 #ultrasound #호주 #브리즈번 #퀸즐랜드 #케언즈 #호주건강 #ECCQ #eccqbbv

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 215
ECCQ 2024.04.09 409
ECCQ 2024.03.21 466
ECCQ 2024.01.24 645
ECCQ 2024.01.22 731
ECCQ 2023.12.20 842
ECCQ 2023.12.15 801
ECCQ 2023.12.10 799
ECCQ 2023.11.22 801
ECCQ 2023.11.20 735
ECCQ 2023.11.02 814
ECCQ 2023.10.26 914
ECCQ 2023.10.09 986
ECCQ 2023.09.25 1,076
ECCQ 2023.09.20 985
ECCQ 2023.09.11 1,043
ECCQ 2023.08.23 1,048
ECCQ 2023.08.23 1,060
ECCQ 2023.08.21 959
ECCQ 2023.08.17 936
ECCQ 2023.08.14 907
ECCQ 2023.08.07 930
ECCQ 2023.07.27 956
ECCQ 2023.07.17 1,018
ECCQ 2023.07.12 1,067
ECCQ 2023.07.05 1,059
ECCQ 2023.06.26 1,125
ECCQ 2023.06.13 1,182
ECCQ 2023.06.12 1,302
ECCQ 2023.06.07 1,060
ECCQ 2023.05.25 1,102
ECCQ 2023.05.15 1,185
ECCQ 2023.05.15 1,336
ECCQ 2023.05.10 1,209
ECCQ 2023.04.24 1,321
ECCQ 2023.04.16 1,300
ECCQ 2023.03.15 1,536
ECCQ 2023.03.15 1,625
ECCQ 2023.03.01 1,540
ECCQ 2023.03.01 1,484