ECCQ

[BBV] B형 간염 백신

ECCQ
2023.11.22 15:52 847 0

본문6f09e1c89126a50a75f7284d3112992e_1700635160_7223.png 


과거에 B형 간염을 앓았거나 백신 접종을 받았다면 면역력이 생겨 B형 간염에 걸리지 않습니다. 즉 백신 접종이 불필요합니다. 


또한, 백신이 작용하려면 모든 주사를 맞아야 합니다. 


썬브리즈번을 이용하시는 모든 분들 좋은 하루 보내세요^^

 

-
(07) 3291 1227
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 이메일: korean@eccq.com.au
 


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.06.13 5
ECCQ 2024.05.09 349
ECCQ 2024.04.09 495
ECCQ 2024.03.21 543
ECCQ 2024.01.24 721
ECCQ 2024.01.22 802
ECCQ 2023.12.20 916
ECCQ 2023.12.15 859
ECCQ 2023.12.10 854
ECCQ 2023.11.22 848
ECCQ 2023.11.20 788
ECCQ 2023.11.02 866
ECCQ 2023.10.26 968
ECCQ 2023.10.09 1,033
ECCQ 2023.09.25 1,123
ECCQ 2023.09.20 1,027
ECCQ 2023.09.11 1,083
ECCQ 2023.08.23 1,097
ECCQ 2023.08.23 1,117
ECCQ 2023.08.21 1,023
ECCQ 2023.08.17 985
ECCQ 2023.08.14 961
ECCQ 2023.08.07 967
ECCQ 2023.07.27 1,001
ECCQ 2023.07.17 1,080
ECCQ 2023.07.12 1,105
ECCQ 2023.07.05 1,112
ECCQ 2023.06.26 1,168
ECCQ 2023.06.13 1,215
ECCQ 2023.06.12 1,397
ECCQ 2023.06.07 1,104
ECCQ 2023.05.25 1,159
ECCQ 2023.05.15 1,238
ECCQ 2023.05.15 1,410
ECCQ 2023.05.10 1,273
ECCQ 2023.04.24 1,369
ECCQ 2023.04.16 1,358
ECCQ 2023.03.15 1,604
ECCQ 2023.03.15 1,675
ECCQ 2023.03.01 1,585