ECCQ

[BBV] B형 간염 백신

ECCQ
2023.11.22 15:52 451 0

본문6f09e1c89126a50a75f7284d3112992e_1700635160_7223.png 


과거에 B형 간염을 앓았거나 백신 접종을 받았다면 면역력이 생겨 B형 간염에 걸리지 않습니다. 즉 백신 접종이 불필요합니다. 


또한, 백신이 작용하려면 모든 주사를 맞아야 합니다. 


썬브리즈번을 이용하시는 모든 분들 좋은 하루 보내세요^^

 

-
(07) 3291 1227
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 이메일: korean@eccq.com.au
 


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.01.24 155
ECCQ 2024.01.22 192
ECCQ 2023.12.20 379
ECCQ 2023.12.15 342
ECCQ 2023.12.10 399
ECCQ 2023.11.22 452
ECCQ 2023.11.20 431
ECCQ 2023.11.02 524
ECCQ 2023.10.26 624
ECCQ 2023.10.09 659
ECCQ 2023.09.25 734
ECCQ 2023.09.20 679
ECCQ 2023.09.11 749
ECCQ 2023.08.23 730
ECCQ 2023.08.23 734
ECCQ 2023.08.21 645
ECCQ 2023.08.17 645
ECCQ 2023.08.14 624
ECCQ 2023.08.07 638
ECCQ 2023.07.27 665
ECCQ 2023.07.17 712
ECCQ 2023.07.12 774
ECCQ 2023.07.05 730
ECCQ 2023.06.26 812
ECCQ 2023.06.13 881
ECCQ 2023.06.12 1,003
ECCQ 2023.06.07 794
ECCQ 2023.05.25 808
ECCQ 2023.05.15 894
ECCQ 2023.05.15 990
ECCQ 2023.05.10 902
ECCQ 2023.04.24 1,000
ECCQ 2023.04.16 982
ECCQ 2023.03.15 1,207
ECCQ 2023.03.15 1,313
ECCQ 2023.03.01 1,222
ECCQ 2023.03.01 1,160
ECCQ 2023.02.13 1,263
ECCQ 2023.02.01 1,277
ECCQ 2023.02.01 1,142
ECCQ 2023.02.01 1,221
ECCQ 2023.01.17 1,233
ECCQ 2023.01.17 1,224
ECCQ 2023.01.02 1,073
ECCQ 2022.12.21 1,347
ECCQ 2022.11.30 1,296
ECCQ 2022.11.23 1,472
ECCQ 2022.11.17 1,518
ECCQ 2022.11.17 1,462
ECCQ 2022.11.17 1,227
ECCQ 2022.11.09 1,774
ECCQ 2022.09.01 1,753
ECCQ 2022.08.27 1,750
ECCQ 2022.08.27 1,852
ECCQ 2022.08.15 1,558
ECCQ 2022.08.15 1,797
ECCQ 2022.08.03 1,737
ECCQ 2022.07.26 1,492
ECCQ 2022.07.12 1,367
ECCQ 2022.07.06 1,346
ECCQ 2022.07.06 1,637
ECCQ 2022.06.30 1,368
ECCQ 2022.06.30 1,684
ECCQ 2022.06.30 1,375
ECCQ 2022.06.16 1,674
ECCQ 2022.06.16 1,728
ECCQ 2022.06.09 1,392
ECCQ 2022.06.03 1,797
ECCQ 2022.06.03 1,417
ECCQ 2022.05.23 2,244
ECCQ 2022.05.19 1,517
ECCQ 2022.05.11 2,072
ECCQ 2022.05.11 1,806
ECCQ 2022.05.11 1,742
ECCQ 2022.05.04 10,913
ECCQ 2022.04.24 1,685
ECCQ 2022.04.22 2,237
ECCQ 2022.04.19 1,659
ECCQ 2022.03.29 1,600
ECCQ 2022.03.22 2,123
ECCQ 2022.03.22 1,880
ECCQ 2022.03.13 2,140
ECCQ 2022.01.27 1,900
ECCQ 2022.01.20 2,010
ECCQ 2021.12.21 2,428
ECCQ 2021.12.17 2,077
ECCQ 2021.12.01 2,350
ECCQ 2021.11.25 2,183
ECCQ 2021.11.10 1,947
ECCQ 2021.11.10 2,275
ECCQ 2021.11.03 2,035
ECCQ 2021.10.25 2,312
ECCQ 2021.10.20 2,510
ECCQ 2021.10.14 1,955
ECCQ 2021.10.14 2,224
ECCQ 2021.09.29 1,981
ECCQ 2021.09.29 1,996
ECCQ 2021.09.22 2,377
ECCQ 2021.09.21 1,928
ECCQ 2021.09.21 1,857