ECCQ

[BBV] B형 간염이나 C형 간염에 어떻게 감염되나요?

ECCQ
2023.03.01 12:03 1,222 0

본문

안녕하세요. 최근 코리안라이프와 일요신문에
'B형 간염이나 C형 간염의 감염경로'에 대한 정보를
게시했는데요. 이 곳에서도 확인하실 수 있도록
내용을 재구성해 보았습니다.

d6f99dd59e6ddbb8df2b6a556d3e34df_1677639598_3489.png 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.01.24 155
ECCQ 2024.01.22 192
ECCQ 2023.12.20 379
ECCQ 2023.12.15 342
ECCQ 2023.12.10 399
ECCQ 2023.11.22 452
ECCQ 2023.11.20 431
ECCQ 2023.11.02 525
ECCQ 2023.10.26 625
ECCQ 2023.10.09 659
ECCQ 2023.09.25 734
ECCQ 2023.09.20 679
ECCQ 2023.09.11 749
ECCQ 2023.08.23 730
ECCQ 2023.08.23 734
ECCQ 2023.08.21 645
ECCQ 2023.08.17 645
ECCQ 2023.08.14 624
ECCQ 2023.08.07 639
ECCQ 2023.07.27 665
ECCQ 2023.07.17 712
ECCQ 2023.07.12 774
ECCQ 2023.07.05 730
ECCQ 2023.06.26 812
ECCQ 2023.06.13 881
ECCQ 2023.06.12 1,003
ECCQ 2023.06.07 794
ECCQ 2023.05.25 810
ECCQ 2023.05.15 894
ECCQ 2023.05.15 990
ECCQ 2023.05.10 902
ECCQ 2023.04.24 1,000
ECCQ 2023.04.16 983
ECCQ 2023.03.15 1,208
ECCQ 2023.03.15 1,314
ECCQ 2023.03.01 1,223
ECCQ 2023.03.01 1,160
ECCQ 2023.02.13 1,264
ECCQ 2023.02.01 1,278
ECCQ 2023.02.01 1,142
ECCQ 2023.02.01 1,221
ECCQ 2023.01.17 1,233
ECCQ 2023.01.17 1,224
ECCQ 2023.01.02 1,073
ECCQ 2022.12.21 1,347
ECCQ 2022.11.30 1,296
ECCQ 2022.11.23 1,473
ECCQ 2022.11.17 1,518
ECCQ 2022.11.17 1,463
ECCQ 2022.11.17 1,227
ECCQ 2022.11.09 1,774
ECCQ 2022.09.01 1,753
ECCQ 2022.08.27 1,751
ECCQ 2022.08.27 1,852
ECCQ 2022.08.15 1,558
ECCQ 2022.08.15 1,797
ECCQ 2022.08.03 1,737
ECCQ 2022.07.26 1,492
ECCQ 2022.07.12 1,368
ECCQ 2022.07.06 1,346
ECCQ 2022.07.06 1,637
ECCQ 2022.06.30 1,368
ECCQ 2022.06.30 1,684
ECCQ 2022.06.30 1,375
ECCQ 2022.06.16 1,675
ECCQ 2022.06.16 1,728
ECCQ 2022.06.09 1,393
ECCQ 2022.06.03 1,797
ECCQ 2022.06.03 1,417
ECCQ 2022.05.23 2,244
ECCQ 2022.05.19 1,517
ECCQ 2022.05.11 2,072
ECCQ 2022.05.11 1,806
ECCQ 2022.05.11 1,742
ECCQ 2022.05.04 10,914
ECCQ 2022.04.24 1,685
ECCQ 2022.04.22 2,237
ECCQ 2022.04.19 1,660
ECCQ 2022.03.29 1,601
ECCQ 2022.03.22 2,124
ECCQ 2022.03.22 1,880
ECCQ 2022.03.13 2,140
ECCQ 2022.01.27 1,900
ECCQ 2022.01.20 2,010
ECCQ 2021.12.21 2,429
ECCQ 2021.12.17 2,077
ECCQ 2021.12.01 2,350
ECCQ 2021.11.25 2,183
ECCQ 2021.11.10 1,948
ECCQ 2021.11.10 2,275
ECCQ 2021.11.03 2,035
ECCQ 2021.10.25 2,312
ECCQ 2021.10.20 2,510
ECCQ 2021.10.14 1,955
ECCQ 2021.10.14 2,224
ECCQ 2021.09.29 1,981
ECCQ 2021.09.29 1,996
ECCQ 2021.09.22 2,377
ECCQ 2021.09.21 1,928
ECCQ 2021.09.21 1,857