SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

ECCQ에서 진행되는 Certificate 3 in Individual Support

ECCQ
2023.08.23 11:25 1,242 0

본문

안녕하세요. 


저희 ECCQ에서 Individual Support 트레이닝 코스를 제공한다 하여 정보 공유합니다. 


9월 6일 날 시작되며, 장소는 웨스트 앤드입니다. 
394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692757484_2887.jpg
 

위 트레이닝 프로그램은 퀸즐랜드 정부의 지원하에 운영됩니다. 


자격 요건 확인 그리고 프로그램에 관하여 궁금하신 점이 있으시면,


담당자 Zack에게 0426 290 038로 전화 또는 skillingforwork@eccq.com.au로 연락 주세요.감사합니다. 좋은 하루 보내세요!

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.06.13 279
ECCQ 2024.05.09 642
ECCQ 2024.04.09 775
ECCQ 2024.03.21 788
ECCQ 2024.01.24 940
ECCQ 2024.01.22 1,006
ECCQ 2023.12.20 1,077
ECCQ 2023.12.15 1,011
ECCQ 2023.12.10 984
ECCQ 2023.11.22 1,018
ECCQ 2023.11.20 929
ECCQ 2023.11.02 990
ECCQ 2023.10.26 1,100
ECCQ 2023.10.09 1,196
ECCQ 2023.09.25 1,258
ECCQ 2023.09.20 1,179
ECCQ 2023.09.11 1,228
ECCQ 2023.08.23 1,243
ECCQ 2023.08.23 1,286
ECCQ 2023.08.21 1,179
ECCQ 2023.08.17 1,152
ECCQ 2023.08.14 1,110
ECCQ 2023.08.07 1,154
ECCQ 2023.07.27 1,150
ECCQ 2023.07.17 1,208
ECCQ 2023.07.12 1,250
ECCQ 2023.07.05 1,262
ECCQ 2023.06.26 1,319
ECCQ 2023.06.13 1,355
ECCQ 2023.06.12 1,585
ECCQ 2023.06.07 1,245
ECCQ 2023.05.25 1,311
ECCQ 2023.05.15 1,360
ECCQ 2023.05.15 1,560
ECCQ 2023.05.10 1,411
ECCQ 2023.04.24 1,515
ECCQ 2023.04.16 1,514
ECCQ 2023.03.15 1,772
ECCQ 2023.03.15 1,840
ECCQ 2023.03.01 1,756