SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

ECCQ에서 진행되는 Certificate 3 in Individual Support

ECCQ
2023.08.23 11:25 508 0

본문

안녕하세요. 


저희 ECCQ에서 Individual Support 트레이닝 코스를 제공한다 하여 정보 공유합니다. 


9월 6일 날 시작되며, 장소는 웨스트 앤드입니다. 
394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692757484_2887.jpg
 

위 트레이닝 프로그램은 퀸즐랜드 정부의 지원하에 운영됩니다. 


자격 요건 확인 그리고 프로그램에 관하여 궁금하신 점이 있으시면,


담당자 Zack에게 0426 290 038로 전화 또는 skillingforwork@eccq.com.au로 연락 주세요.감사합니다. 좋은 하루 보내세요!

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2023.11.22 48
ECCQ 2023.11.20 60
ECCQ 2023.11.02 211
ECCQ 2023.10.26 270
ECCQ 2023.10.09 352
ECCQ 2023.09.25 465
ECCQ 2023.09.20 431
ECCQ 2023.09.11 519
ECCQ 2023.08.23 509
ECCQ 2023.08.23 509
ECCQ 2023.08.21 424
ECCQ 2023.08.17 421
ECCQ 2023.08.14 437
ECCQ 2023.08.07 438
ECCQ 2023.07.27 462
ECCQ 2023.07.17 498
ECCQ 2023.07.12 568
ECCQ 2023.07.05 526
ECCQ 2023.06.26 602
ECCQ 2023.06.13 659
ECCQ 2023.06.12 763
ECCQ 2023.06.07 597
ECCQ 2023.05.25 616
ECCQ 2023.05.15 684
ECCQ 2023.05.15 747
ECCQ 2023.05.10 676
ECCQ 2023.04.24 784
ECCQ 2023.04.16 780
ECCQ 2023.03.15 960
ECCQ 2023.03.15 1,067
ECCQ 2023.03.01 1,002
ECCQ 2023.03.01 922
ECCQ 2023.02.13 1,037
ECCQ 2023.02.01 1,040
ECCQ 2023.02.01 932
ECCQ 2023.02.01 1,017
ECCQ 2023.01.17 999
ECCQ 2023.01.17 967
ECCQ 2023.01.02 895
ECCQ 2022.12.21 1,107
ECCQ 2022.11.30 1,096
ECCQ 2022.11.23 1,221
ECCQ 2022.11.17 1,261
ECCQ 2022.11.17 1,220
ECCQ 2022.11.17 1,031
ECCQ 2022.11.09 1,509
ECCQ 2022.09.01 1,534
ECCQ 2022.08.27 1,511
ECCQ 2022.08.27 1,604
ECCQ 2022.08.15 1,363
ECCQ 2022.08.15 1,562
ECCQ 2022.08.03 1,508
ECCQ 2022.07.26 1,284
ECCQ 2022.07.12 1,206
ECCQ 2022.07.06 1,174
ECCQ 2022.07.06 1,408
ECCQ 2022.06.30 1,207
ECCQ 2022.06.30 1,452
ECCQ 2022.06.30 1,189
ECCQ 2022.06.16 1,459
ECCQ 2022.06.16 1,492
ECCQ 2022.06.09 1,213
ECCQ 2022.06.03 1,554
ECCQ 2022.06.03 1,254
ECCQ 2022.05.23 1,987
ECCQ 2022.05.19 1,318
ECCQ 2022.05.11 1,795
ECCQ 2022.05.11 1,587
ECCQ 2022.05.11 1,494
ECCQ 2022.05.04 9,007
ECCQ 2022.04.24 1,484
ECCQ 2022.04.22 1,982
ECCQ 2022.04.19 1,468
ECCQ 2022.03.29 1,430
ECCQ 2022.03.22 1,900
ECCQ 2022.03.22 1,668
ECCQ 2022.03.13 1,814
ECCQ 2022.01.27 1,724
ECCQ 2022.01.20 1,823
ECCQ 2021.12.21 2,184
ECCQ 2021.12.17 1,876
ECCQ 2021.12.01 2,121
ECCQ 2021.11.25 2,001
ECCQ 2021.11.10 1,779
ECCQ 2021.11.10 2,040
ECCQ 2021.11.03 1,853
ECCQ 2021.10.25 2,081
ECCQ 2021.10.20 2,252
ECCQ 2021.10.14 1,762
ECCQ 2021.10.14 1,994
ECCQ 2021.09.29 1,806
ECCQ 2021.09.29 1,799
ECCQ 2021.09.22 2,157
ECCQ 2021.09.21 1,756
ECCQ 2021.09.21 1,691
ECCQ 2021.09.08 1,876
ECCQ 2021.08.18 1,936
ECCQ 2021.08.11 2,173
ECCQ 2021.08.07 2,267
ECCQ 2021.08.03 2,008