SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

[BBV] B형 간염 백신

ECCQ
2023.11.22 15:52 449 0

본문6f09e1c89126a50a75f7284d3112992e_1700635160_7223.png 


과거에 B형 간염을 앓았거나 백신 접종을 받았다면 면역력이 생겨 B형 간염에 걸리지 않습니다. 즉 백신 접종이 불필요합니다. 


또한, 백신이 작용하려면 모든 주사를 맞아야 합니다. 


썬브리즈번을 이용하시는 모든 분들 좋은 하루 보내세요^^

 

-
(07) 3291 1227
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 이메일: korean@eccq.com.au
 


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.01.24 154
ECCQ 2024.01.22 187
ECCQ 2023.12.20 374
ECCQ 2023.12.15 338
ECCQ 2023.12.10 396
ECCQ 2023.11.22 450
ECCQ 2023.11.20 430
ECCQ 2023.11.02 522
ECCQ 2023.10.26 623
ECCQ 2023.10.09 658
ECCQ 2023.09.25 732
ECCQ 2023.09.20 676
ECCQ 2023.09.11 748
ECCQ 2023.08.23 729
ECCQ 2023.08.23 731
ECCQ 2023.08.21 641
ECCQ 2023.08.17 644
ECCQ 2023.08.14 623
ECCQ 2023.08.07 636
ECCQ 2023.07.27 663
ECCQ 2023.07.17 707
ECCQ 2023.07.12 772
ECCQ 2023.07.05 727
ECCQ 2023.06.26 810
ECCQ 2023.06.13 880
ECCQ 2023.06.12 1,000
ECCQ 2023.06.07 793
ECCQ 2023.05.25 805
ECCQ 2023.05.15 892
ECCQ 2023.05.15 988
ECCQ 2023.05.10 900
ECCQ 2023.04.24 998
ECCQ 2023.04.16 980
ECCQ 2023.03.15 1,204
ECCQ 2023.03.15 1,312
ECCQ 2023.03.01 1,218
ECCQ 2023.03.01 1,159
ECCQ 2023.02.13 1,259
ECCQ 2023.02.01 1,274
ECCQ 2023.02.01 1,141
ECCQ 2023.02.01 1,219
ECCQ 2023.01.17 1,227
ECCQ 2023.01.17 1,221
ECCQ 2023.01.02 1,072
ECCQ 2022.12.21 1,344
ECCQ 2022.11.30 1,293
ECCQ 2022.11.23 1,466
ECCQ 2022.11.17 1,511
ECCQ 2022.11.17 1,459
ECCQ 2022.11.17 1,226
ECCQ 2022.11.09 1,771
ECCQ 2022.09.01 1,751
ECCQ 2022.08.27 1,749
ECCQ 2022.08.27 1,848
ECCQ 2022.08.15 1,557
ECCQ 2022.08.15 1,793
ECCQ 2022.08.03 1,733
ECCQ 2022.07.26 1,490
ECCQ 2022.07.12 1,365
ECCQ 2022.07.06 1,344
ECCQ 2022.07.06 1,629
ECCQ 2022.06.30 1,366
ECCQ 2022.06.30 1,680
ECCQ 2022.06.30 1,373
ECCQ 2022.06.16 1,670
ECCQ 2022.06.16 1,727
ECCQ 2022.06.09 1,391
ECCQ 2022.06.03 1,796
ECCQ 2022.06.03 1,414
ECCQ 2022.05.23 2,242
ECCQ 2022.05.19 1,516
ECCQ 2022.05.11 2,067
ECCQ 2022.05.11 1,803
ECCQ 2022.05.11 1,740
ECCQ 2022.05.04 10,900
ECCQ 2022.04.24 1,683
ECCQ 2022.04.22 2,232
ECCQ 2022.04.19 1,656
ECCQ 2022.03.29 1,599
ECCQ 2022.03.22 2,119
ECCQ 2022.03.22 1,878
ECCQ 2022.03.13 2,138
ECCQ 2022.01.27 1,899
ECCQ 2022.01.20 2,008
ECCQ 2021.12.21 2,425
ECCQ 2021.12.17 2,074
ECCQ 2021.12.01 2,347
ECCQ 2021.11.25 2,182
ECCQ 2021.11.10 1,944
ECCQ 2021.11.10 2,273
ECCQ 2021.11.03 2,033
ECCQ 2021.10.25 2,309
ECCQ 2021.10.20 2,504
ECCQ 2021.10.14 1,954
ECCQ 2021.10.14 2,221
ECCQ 2021.09.29 1,979
ECCQ 2021.09.29 1,994
ECCQ 2021.09.22 2,374
ECCQ 2021.09.21 1,925
ECCQ 2021.09.21 1,855