SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

[HIV] 12월1일 세계 에이즈의 날

ECCQ
2023.12.15 08:36 574 0

본문

에이즈에 대한 차별과 편견을 감소시키고자, 12월 1일을 세계 에이즈의 날로 지정하여 정확한 정보와 예방법을 알리기 위해 1988년부터 세계 각국에서 노력을 하고 있습니다.

우리 모두가 함께 힘을 합친다면 HIV/AIDS가 없는 세상을 만들 수 있습니다. 이를 위해 세계 에이즈의 날은 우리에게 전쟁은 끝나지 않았으며 개개인 모두의 노력을 통해 세계 보건 문제를 극복할 수 있음을 상기시켜 줍니다. 5406119965b024e4dd5934074c6366cd_1702596781_4268.jpg
5406119965b024e4dd5934074c6366cd_1702596785_5498.jpg
 

감사합니다. 썬 브리즈번 이용자분들 모두 즐거운 하루 보내세요. 


-
(07) 3291 1227
0428 484 595
카카오톡: koreaneccq
korean@eccq.com.au
ECCQ 웹사이트: https://eccq.com.au/what-we-do/health/bbv/bbv-korean/
Instagram: https://www.instagram.com/geonganghangan/

Facebook: https://www.facebook.com/ECCQBBVKOREAN/

썬브리즈번 썬카페 ECCQ
#WorldAidsDay #WAD #세계에이즈의날 #HIV #AIDS #에이즈 #WHO #letcommunitieslead #InclusionRespectEquity #12월1일 #Queensland #호주 #브리즈번 #퀸즐랜드 #케언즈 #호주건강 #ECCQ #eccqbbv 
댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.04.09 122
ECCQ 2024.03.21 198
ECCQ 2024.01.24 388
ECCQ 2024.01.22 470
ECCQ 2023.12.20 608
ECCQ 2023.12.15 575
ECCQ 2023.12.10 624
ECCQ 2023.11.22 633
ECCQ 2023.11.20 568
ECCQ 2023.11.02 647
ECCQ 2023.10.26 751
ECCQ 2023.10.09 796
ECCQ 2023.09.25 878
ECCQ 2023.09.20 816
ECCQ 2023.09.11 883
ECCQ 2023.08.23 885
ECCQ 2023.08.23 892
ECCQ 2023.08.21 774
ECCQ 2023.08.17 759
ECCQ 2023.08.14 744
ECCQ 2023.08.07 757
ECCQ 2023.07.27 792
ECCQ 2023.07.17 846
ECCQ 2023.07.12 896
ECCQ 2023.07.05 877
ECCQ 2023.06.26 940
ECCQ 2023.06.13 1,001
ECCQ 2023.06.12 1,133
ECCQ 2023.06.07 904
ECCQ 2023.05.25 947
ECCQ 2023.05.15 1,028
ECCQ 2023.05.15 1,147
ECCQ 2023.05.10 1,045
ECCQ 2023.04.24 1,133
ECCQ 2023.04.16 1,123
ECCQ 2023.03.15 1,343
ECCQ 2023.03.15 1,454
ECCQ 2023.03.01 1,354
ECCQ 2023.03.01 1,289
ECCQ 2023.02.13 1,412